Paras Enterprise
K-25, GIDC,
Opp. Uma Co-op Bank Ltd,
Ranoli, Vadodara - 391 350.
Phone : +91 265 2241912 / 2308669

Fax : +91 265 2242518

Jayanti C. Shah +91 9824051041

Vishal Shah +91 9825026270

Email
Email: paras@parasenterprise.com
Email: v_shalshah@hotmail.com